مرور برچسب

نماد چشم در دفینه یابی

نشانه چشم در گنج یابی – بررسی معنا و مفهوم نشانه چشم

چشم در زمان های قدیم به خصوص در دوره اسکندر مقدونی تاثیر فراوانی در گنج یابی دارد زیرا اسکندر بسیار از چشم برای علامت گذاری استفاده می کرده است. به نظر می آید چشم در گنج یابی در حال تماشای نقطه ای است. به روبرو نظر داشته و باید در پی چیزی…
-- -----